Obstetrics/Gynecology
Taketani
Yuji

Asano
Kimisato

Horikawa
Michiharu

Imai
Yuki

Arita
Shirane

Ueta
Michio

Ota
Hiroshi

Ishiyama
Shunsuke

Imai
Mizuha

Yuhara
Hitoshi

Hamada
Michiko


Anesthesiology
Shimizu
Eishi


Pediatrics
Takeuchi
Haruko

Okoshi
Yoichi

Eto
Takashi

Shirota
Michihiko

Takahashi
Noriko


women-only Internal Medicine
Katai
Miyuki


Internal Medicine
Murayama
Go

Morita
Jynko


Breast Health
Sato
Yuko

Nozaki
Koji


Gastroenterology
Funabiki
Hitoshi


Dermatology
Miyamoto
Akie


© Artemis Women's Hospital