Obstetrics/Gynecology
Taketani
Yuji

Asano
Kimisato

Horikawa
Michiharu

Arita
Shirane

Ueta
Michio

Ota
Hiroshi

Ishiyama
Shunsuke

Imai
Mizuha

Sawanobori
Yukiko

Yuhara
Hitoshi

Hamada
Michiko


Anesthesiology
Shimizu
Eishi


Pediatrics
Okoshi
Yoichi

Ueda
Miki

Eto
Takashi

Shirota
Michihiko

Takahashi
Noriko


women-only Internal Medicine
Katai
Miyuki


Internal Medicine
Morita
Jynko


Breast Health
Sato
Yuko

Nozaki
Koji


Gastroenterology
Funabiki
Hitoshi


Dermatology
Miyamoto
Akie


© Artemis Women's Hospital