Obstetrics/Gynecology
Taketani
Yuji

Shimada
Nobutaka

Horikawa
Michiharu

Kishida
Tatsurou

Imai
Mizuha

Ueta
Michio

Noji
Chisato

Imai
Yuki

Yuhara
Hitoshi

Ohno
Akiko

Ohta
Hiroshi


Pediatrics
Ohnishi
Nao

Etoh
Takashi

Shirota
Michihiko

Takahashi
Noriko


women-only Internal Medicine
Katai
Miyuki

Satoh
Mariko


Internal Medicine
Murayama
Go

Morita
Jyunko

Nozaki
Mai


Breast Health
Satoh
Yuko

Nozaki
Koji


Gastroenterology
Funabiki
Hitoshi


Copyright Artemis Womens Hospital 2014- All right reserved.