Obstetrics/Gynecology
Taketani
Yuji

Shimada
Nobutaka

Horikawa
Michiharu

Kishida
Tatsurou

Imai
Mizuha

Imai
Yuki

Yuhara
Hitoshi

Ohno
Akiko

Ohta
Hiroshi


Pediatrics
Shirota
Michihiko

Nao
Ohnishi

Noriko
Takahashi


women-only Internal Medicine
Katai
Miyuki

Satoh
Mariko


Internal Medicine
Miyaji
Mayumi

Murayama
Go

Nozaki
Mai


Gastroenterology
Funabiki
Hitoshi


Breast Health
Satoh
Yuko

Nozaki
Koji


Copyright Artemis Womens Hospital 2014- All right reserved.